Situat a Agramunt, l’Hotel Restaurant Blanc i Negre 2 disposa de restaurant, bar, terrassa i connexió WiFi gratuïta a totes les instal·lacions. L’hotel disposa d’habitacions familiars.

Agramunt

+34 973 39 12 13

info@blancinegre2.com

Ctra. de Cervera, 19, 1, 25310 Agramunt, Lleida

SEGUEIX-NOS!

  /  Avís legal

Avís legal

 

BLANC I NEGRE 2, S.L., d’ara endavant BLANC I NEGRE 2, és el responsable de el lloc blancinegre2.com i posa a disposició dels usuaris/es el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris / es de quines són les condicions d’ús de el lloc blancinegre2.com.

 

DADES IDENTIFICATIVES

Titular responsable: BLANC I NEGRE 2, S.L.
NIF: B25063975
Representat legal: Francisco Canes Coma
Domicili: Carretera de Cervera s/n, 25310 Agramunt (Lleida)
Telèfon: 973.391.213
Correu electrònic: info@blancinegre2.com

 

USUARIS I ÚS DEL PORTAL

Tota persona que accedeix a el lloc blancinegre2.com assumeix el paper d’usuari / a. L’accés a aquest lloc web suposa l’acceptació de les condicions d’ús general incloses en aquest avís legal, sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si s’escau, s’estableixin. Amb caràcter general l’usuari / a s’obliga a el compliment de el present avís legal, així com a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda i abstenint-se d’utilitzar el lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal de el lloc, els béns o drets de BLANC I NEGRE 2, als seus proveïdors, a la resta d’usuaris o, en general, a qualsevol tercer. BLANC I NEGRE 2 no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior durant la utilització del lloc web, l’usuari / a s’obliga a:

 

a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en formularis d’inscripció i mantenir-la actualitzada.
b) No introduir, emmagatzemar o difondre en el lloc web, o des d’ell, qualsevol contingut que sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, a la discriminació per motius de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers.
c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa, dades, virus, codi o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, a qualsevol dels serveis o qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de BLANC I NEGRE 2, de qualsevol altre usuari / a, dels proveïdors o, en general, de qualsevol tercer.
d) No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través de la pàgina web i no utilitzar els continguts i la informació de el lloc per remetre publicitat o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
e) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’una altra persona en la utilització de la pàgina web o en la utilització de qualsevol dels serveis, incloent la utilització, si escau, de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.
f) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de BLANC I NEGRE 2, dels seus proveïdors o de tercers.
g) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut de el qual no es tingui, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

 

blancinegre2.com conté informació dels productes i serveis que comercialitza BLANC I NEGRE 2, SA El lloc blancinegre2.com té com a principal objectiu facilitar als usuaris la informació d’aquests productes i serveis.

 

En cas que, per utilitzar determinades funcions de el lloc blancinegre2.com , Sigui necessari el registre o l’emplenament de formularis, l’usuari / a és el responsable de la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en relació a aquests. En aquells supòsits en què l’usuari a facilités dades personals d’altres persones físiques, aquest assumeix les responsabilitats que se’n derivin.
BLANC I NEGRE 2 garanteix la confidencialitat i la seguretat de les dades de caràcter personal recollides a través dels formularis o registres de el lloc blancinegre2.com , Segons les normatives vigents i segons es detalla en el següent apartat d’aquest avís legal referent a la política de privacitat i la protecció de dades.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

BLANC I NEGRE 2 es preocupa per la teva privacitat i és per això que ha implementat totes les mesures tècniques i organitzatives per garantir la protecció i la privacitat de les dades de caràcter personal. en aquest enllaç trobaràs tota la informació.

 

DADES DE NAVEGACIÓ I ÚS DE COOKIES

blancinegre2.com utilitza cookies. Aquest aspecte és informat a l’usuari / a en el moment que accedeix a la pàgina web i al qual se li demana el seu consentiment d’acceptació de les cookies. en aquest enllaç trobaràs tota la informació sobre les cookies que utilitza blancinegre2.com .

 

XARXES SOCIALS

BLANC I NEGRE 2 es pot estar present en xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris / àries incloguin en aquestes fent-seguidors de BLANC I NEGRE 2 en les xarxes socials, i / o qualsevol vincle o acció de connexió que realitzen a través d’aquestes, es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’usuari. BLANC I NEGRE 2 tractarà les seves dades per tal d’informar-les activitats, productes o serveis a través d’aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin, però no es farà responsable de les seves polítiques de privacitat.

 

Queda prohibida la publicació de continguts que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe. Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris / es o en tercers i en general qualsevol contingut que BLANC I NEGRE 2 consideri no apropiat. I, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció de l’consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

Al seu torn, BLANC I NEGRE 2 es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es considerin no apropiats.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

BLANC I NEGRE 2 és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de el lloc blancinegre2.com , Així com també de tots els elements que apareixen (marques, signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, i en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa).

 

Tots els drets queden reservats. En virtut de l’article 8 i 32.1 de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc web blancinegre2.com , Amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització expressa de BLANC I NEGRE 2. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, l’usuari / a pot fer-ho mitjançant el correu electrònic info@blancinegre2.com.

 

Es podran visualitzar, imprimir, copiar i emmagatzemar els elements de la pàgina web sempre que sigui exclusivament per a ús personal i privat. L’usuari / a s’abstindrà d’eliminar, alterar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al lloc web.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

BLANC I NEGRE 2 no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis, sigui quina sigui la seva naturalesa, que poguessin ocasionar, entre d’altres, errors i / o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de l’portal o la transmissió de virus o programes maliciosos, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. BLANC I NEGRE 2 no es fa responsable, en cap cas, dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

 

MODIFICACIONS

BLANC I NEGRE 2 es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al lloc web, ja sigui canviant, suprimint o afegint els continguts i productes que s’ofereixen

 

ENLLAÇOS

Des del lloc blancinegre2.com és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que BLANC I NEGRE 2 no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus respectius llocs web, BLANC I NEGRE 2 no assumeix cap tipus de responsabilitat relativa als continguts, disponibilitat, qualitat, fiabilitat, exactitud ni veracitat dels llocs web enllaçats . BLANC I NEGRE 2 també informa que la inclusió d’aquestes connexions externes, enllaços a llocs web de tercers, no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats enllaçades.

 

Qualsevol persona que vulgui incloure dins del seu lloc web un enllaç o link cap www.blancinegre2.com haurà de complir les següents condicions:

1.- No es realitzaran, amb l’enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contràries a la llei, a la moral o als bons costums, sobre BLANC I NEGRE 2 ni sobre els seus productes.
2.- No s’autoritzen enllaços des de pàgines que tinguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, pornogràfiques, etc. 3.- L’establiment de l’enllaç o enllaç no suposa que entre BLANC I NEGRE 2 i el titular de la pàgina web en la qual s’estableixi hi hagi algun tipus de vincle o de relació jurídica.
4.- BLANC I NEGRE 2 no serà responsable dels continguts o serveis oferts en els llocs web des del qual es realitzi l’enllaç.

 

DRETS D’EXCLUSIÓ

BLANC I NEGRE 2 es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a l’portal i / o als serveis que s’ofereixen sense necessitat d’avís previ, a instància de part o propi, a aquells usuaris / es que no compleixin les condicions d’ús aquí esmentades.

 

GENERALITATS

BLANC I NEGRE 2 perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions d’ús així com qualsevol utilització indeguda del seu lloc web blancinegre2.com exercint les accions civils i penals que per dret li puguin correspondre.

 

MODIFICACIÓ I DURADA DE LES PRESENTS CONDICIONS D’ÚS

BLANC I NEGRE 2 pot modificar en qualsevol moment les condicions aquí exposades, publicant-les aquí adequadament. La vigència d’aquestes condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre els usuaris / es i BLANC I NEGRE 2 es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol qüestió se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.

 

 

 

You don't have permission to register